Schowek - Wyszukiwarka ofert

Regulamin strony

Regulamin korzystania z serwisu strony www.gptravel.com.pl 
 
1. Właścicielem strony internetowej www.gptravel.com.pl,  jest firma GREAT POLISH TRAVEL IWONA KURYŁO ul. Moniuszki 8, 44-240 Żory, NIP 6332124439, REGON 520006299, (dalej zwane Biurem Podróży GPT) które działa jako pośrednik turystyczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2268). Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) zawiera warunki wykonywania przez Biuro Podróży GPT, na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych oraz określa zasady korzystania ze strony www.gptravel.com.pl.

 

2. Jak rezerwować wczasy lub wycieczkę? – link

 

3. Zasady ogólne:
Biuro Podróży GPT nie jest stroną umowy o świadczenie usług turystycznych oraz innych umów zawieranych za pośrednictwem strony www.gptravel.com.pl, gdyż zawsze jest nią wyraźnie wskazany i określonym usługodawca oferującym usługi będące przedmiotem umowy. Biuro Podróży GPT informuje, iż umowy o których mowa powyżej są zawierane i realizowane z uwzględnieniem Ogólnych Warunków Umów (zwanych najczęściej warunkami podróżowania i płatności  i/lub warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych) danego usługodawcy. Z Biurem Podróży GPT dochodzi jedynie do zawarcia umowy zlecenia pośrednictwa w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych z danym usługodawcą. W związku z tym poniższe warunki dotyczą wyłącznie świadczenia przez Biuro Podróży GPT usług pośrednictwa i nie mają żadnego wpływu na warunki, na których odbywają się podróże, w których sprzedaży pośredniczy Biuro Podróży GPT. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych poszczególnych usługodawców udostępniane są przed rezerwacją podróży i muszą zostać jednoznacznie zatwierdzone przez uczestnika/podróżnego również w imieniu wszystkich pozostałych podróżnych. Wobec powyższego stają się one częścią umowy pośrednictwa zawieranej z Biurem Podróży GPT. W przypadku braku ogólnych warunków umów usługodawcy (przykładowo loty liniowe) zastosowanie mają dane warunki taryfowe towarzystwa lotniczego. Biuro Podróży GPT umożliwia dokonywanie rezerwacji imprez turystycznych oraz innych usług dostępnych na stronie www.gptravel.com.pl. Założenie rezerwacji może nastąpić również telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta pod numerem wskazanym na stronie www oraz w siedzibie biura. Prezentowane na stronach internetowych Biura Podróży GPT materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Korzystając ze strony www.gptravel.com.pl akceptujesz warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosisz odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania ze strony.

 

4. Dane osobowe:
Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie odpowiedniego sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych. Twoja prywatność jest dla nas ważna.

 

5. Postanowienia końcowe:
Umowy zawierane poprzez Biuro Podróży GPT zawierane są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 


 
Odstąpienie klienta od umowy

1. Każdy uczestnik podróży może w każdym momencie przed rozpoczęciem podróży odstąpić od zawartej za pośrednictwem Biura Podróży GPT umowy. Opłaty z tytułu odstąpienia od rezerwacji każdorazowo wynikają z Ogólnych Warunków Podróżowania i Płatności danego organizatora podróży. Warunki odstąpienia od umowy dostępne są, jako integralna część Warunków Podróżowania i Płatności, przed każdą rezerwacją w formularzu zgłoszeniowym. Odstąpienie od umowy oraz zmiana rezerwacji podróży mogą być zrealizowane wyłącznie za pośrednictwem firmy Biura Podróży GPT. Wiążącym terminem odstąpienia przez Klienta od umowy jest data otrzymania przez Biuro Podróży GPT pisemnego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Rezygnacje przekazywane ustnie i telefonicznie nie będą uznawane za wiążące.

 

2. Biuro Podróży GPT informuje, że jeżeli na życzenia Klienta będą podejmowane po zawarciu umowy, zmiany w odniesieniu do terminu podróży, jej celu, miejsca rozpoczęcia podróży, zakwaterowania oraz rodzaju transportu (zmiana rezerwacji), to organizator podróży pobiera opłatę z tytułu zmiany rezerwacji od każdego podróżnego. Zmiana rezerwacji usługi, w której pośredniczy Biuro Podróży GPT, następuje zgodnie z Ogólnymi Warunkami Podróżowania i Płatności danego organizatora Opłaty z tytułu zmiany lub odstąpienia od rezerwacji podane są w warunkach uczestnictwa oraz w opisach taryf danego przewoźnika lotniczego. Zwrot kosztów z tytułu nieodbytych lotów w przypadku podróży lotniczych jest uzależniony od przewoźnika oraz zastosowanej taryfy biletowej.

 

3. W przypadku rezerwacji miejsc hotelowych obowiązują uregulowania konkretnego hotelu lub uregulowania pośredniczącego organizatora podróży.

 

4. W przypadku lotów specjalnych i czarterowych obowiązują ogólne warunki handlowe danego organizatora podróży / danego towarzystwa lotniczego, dostępne w procesie rezerwacji, z którymi rezerwujący ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem rezerwacji i które rezerwujący musi zatwierdzić. Wszystkie loty specjalne i czarterowe muszą zostać potwierdzone zwrotnie przez Klienta najpóźniej 48 godzin przez lotem powrotnym w danym towarzystwie lotniczym lub u organizatora. Jeżeli niniejsze potwierdzenie powrotu nie ma miejsca, Biuro Podróży GPT nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną anulację rezerwacji lub odmowę przyjęcia pasażera na pokład samolotu. O ile zastosowana w rezerwacji taryfa lotnicza na to pozwala, Klient może wskazać osobę trzecią, która wyruszy w podróż zamiast niego. Powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe obciążają Klienta. Wysokość kosztów dodatkowych ustalana jest zawsze przez usługodawcę i może zmieniać się w sposób znaczny w zależności od zbliżającego się terminu wyjazdu, zastosowanej taryfy, wybranego przewoźnika oraz rodzaju połączenia (przelot rejsowy, czarterowy).  

 

5. Jeżeli podróżujący nie skorzysta z poszczególnych usług podróży ze względu na wcześniejszy powrót lub z innych ważnych przyczyn, to organizator podróży lub usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny podróży. Polecamy zawarcie odpowiedniego ubezpieczenia podróży.

 

 
Postępowanie reklamacyjne w Biurze Podróży GPT

1. W przypadku, gdy nie jesteś zadowolony z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora masz prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Biurze Podróży GPT imprezy turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Forma oraz termin składania reklamacji jest ściśle określona w warunkach uczestnictwa danej imprezy turystycznej danego Organizatora. Reklamacje również rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej imprezy turystycznej. Agent nie odpowiada za nienależyte wykonanie usług przez Organizatora.

 

2. Reklamacje związane z jakością obsługi przez Biuro Podróży GPT należy składać na adres Biuro Podróży GPT ul. Moniuszki 8, 44-240 Żory w formie pisemnej lub wysłać je na adres mailowy biuro@gptravel.com.pl.  Biuro Podróży GPT rozpatrzy Twoją reklamację w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty otrzymania.

 

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Usługobiorcy tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, a także numer rezerwacji, termin pobytu oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.